Namdai binata, mau berimba katauna kana netidoyo geira, mau nitataka pakabelomo, nisuruaka rikurunga (ri gimpuna) kana netidoyo geora, sangana binata ya tantu vesiamo hai podekei nu Tupu Ta’ala ante geira

Mba komiu suvu. Kana raparanteka mo patuju nu pamarenta ta le. Mamala mo singgani motadeaka rumpu tora-tora,apa naria mo tempona. Ato panguli gera pamarenta, ane bongi na maopu mosambaya manggaribi

Domo masae maupu vai bula puasa suvu,eva ledo ranga nirasai sambulamo kita nopuasa. Perapi doa ri pae makava kana rakavata mo vai bula mpuasa hie. Suvu, kabiasata mami ane mamapara

Mba komiu le suvu, ane momotoro ante mooto pakabelo le, apa sisi mapara mubuka puasa damo nadea pesavia notona nojijiri ridala. Gera hai, naria mo mangali gade-gade ntona nipobalu ri