Nompamula Vai Tona Nohodi

oleh -
Gamabara topohodi dako ri google. (Istimewa)

Suvu eva nompamula vaimo ranga todea ri ngata hi nosipakitaka pohodina muni ranga. Kana dopa muni tano nabali naupu nigoya nu lingu

Eva aga nantambaipa vai ranga pokainggu ranga, ledo bara naupumu nikava nu lingu bo tsunami hi matoba puramo bo rapaka asa bayangimo popakea hau ri masigi.

Hi mai eva aga vesiamo, bo nariapa muni suvu arasani miu eva nantambai najadi pohodina huu namadai tona.

Yaku hi suvu ledo ngena nesinggu lee, tapi aga nepatora nggo ranga, ledo bara berimba lee suvu apa eva ledo ranga seharusna pokaingguata vesia hae ane naupu nikava nu bencana ranga.

Nakanamo hae niuli Palu Bangkit ante Palu Kuat, tapi ledo muni ranga pohodi hae niuli bangkit. Nepatora nggo hi suvu nemo komiu marau lee.

Apa nasae-nasae nikitaku, nompamula dako topo kantoro sampe tona ledo nokantoro nabangkit pura ranga pohodira eranga.

Suvu nemo malipo gaga rara le, kana ratora tupu ta’ala ranga, vesiamo lee suvu, maria vai ngena tempona kita mosinggava. Tabe. (TOPANJAYO-NJAYO)