Naria Vaimo Wartawan Niboba

oleh -

Sampe suvu sararaku, suvu nisani miu dopa nasae hi naria vaimo ranga wartawan niboba ntona ranga.

Niuli vei suvu sabana hae gara – gara berita korupsi ri sigi hae ranga sampe iya niboba. Pade iya niboba hae suvu pimpinan redaksi kaili post nosangaka Andono Wibisono.

Panguli Andono hae suvu iya dako sementara nonturo riwarkop (warung kopi) dopa nasae  hae nakava vei tona nompakeni iya notesa risavalikuna tapi Andono hi ledo nadota ranga. Ledo nasae dako hae nepogumo ranga pajaguru ri lenje Andono hae suvu.

Pade domo aga sangu ranga tona neboba suvu, santambu ranga apa naria munimo ranga neboba nte gadera eranga nosibaga mpo kabilasa hae ranga suvu.

Eranga, ane panguliku hi suvu anemaria tulau wartawan ntanina masala mpotulisi atau berimbana, kamai kita motesa belo ranga monturo singgani pade mojarita belo kita nemo vesia hae ranga kava – kava nebobamo eranga.

Tapi ka komiu muni wartawan nemo muni komiu ngena anu ledo makana hau nitulisi miu muni, tulisi nuanu anu makana nemo anu ledo nakana ranga asupaya ledoria tona merasa berimbana – berimbana ranga.  (mangge kido)