Pada pada suatu hari, Harun Ar-Rasyid, salah seorang khalifah pada masa Bani Abasiyah (766-809 M), tampak gelisah. Ia lalu memerintahkan salah seorang pembantunya untuk memanggilkan Abu As-Sammak, salah seorang ulama terhormat dan terkenal jujur pada masanya.