Mba komiu suvu. Kana raparanteka mo patuju nu pamarenta ta le. Mamala mo singgani motadeaka rumpu tora-tora,apa naria mo tempona. Ato panguli gera pamarenta, ane bongi na maopu mosambaya manggaribi

Mba komiu le suvu, ane momotoro ante mooto pakabelo le, apa sisi mapara mubuka puasa damo nadea pesavia notona nojijiri ridala. Gera hai, naria mo mangali gade-gade ntona nipobalu ri

Sampe suvu sararaku, mba komiu lee berimba kareba puasa miu pura suvu nariamo nabata atau danabutu pura, ane komiu danabutu pura berarti danabutu muni yaku tapi ane komiu marimo nabata