Sampe suvu sararaku, mba komiu lee berimba kareba puasa miu pura suvu nariamo nabata atau danabutu pura, ane komiu danabutu pura berarti danabutu muni yaku tapi ane komiu marimo nabata

Ee suvu,mba komiu topo  ngana kodi nasaro nikava ribivi nu dala gera noraga lagundi kodi nabotu. Kajaga mami,komiu ngana,apa ledo ngena aga sakide oto ante motoro ri tatanga nu dala