Pulisi Nokoje Wartawan Niparesamo

oleh
SUMBER: Grup WA Humas Polda Sulteng

Sampe suvu sararaku lee, dako-dako hi ane rasani miu naria vaimo ranga pulisi damo nasoa nte tona. Ane pangaku dako ri wartawan hae ia nikoje pulisi hae ranga.

Kajadiana hi suvu bongi minggu dopa nasae hituhi, nompamula dako wartawan hae ridala manjilimo naria razia, jadi wartawan hi nombarasai nasala apa leria sura sura motoro naboli ri banua jadi nondodomo ranga nidekeikanamo motorona nitaha.

Begitu wartawan hi nonturo-nturomo nantongoraka roana manggeni sura-sura nu motorona ledo nisani saba kate niulira ‘wartawan riavi nggovia’ ranga. Padahal suvu ane rasani miu wartawan hi balenggana ri Palu Tv ranga.

Pade ledo aga hae suvu, sampe-sampe wartawan hi nitajara ri tambolo nu baju pade nikoje mpulisi ranga. Hu nasodo vai ranga komiu topo baju nagaya lee, nasoa mpu ranga.

Ane panguliku hi suvu, ane komiu mo swiping vehae bo anumo ranga leria berimbana. Cuman kana mojarita belo kita hi ranga, apa kana ratora lee kita hi ri mata tupu ta’ala nasimbayu sama pura.

Tapi hituhi kana nosikurumio ranga, pulisi anu nokoje wartawan hae niparesamo ri propam jadi damo mantongoraka berimba ngena haselena.

Jadia kana raperapi doa nte tupu ala ta’ala ranga asupaya kana rapakaupu prosesna hi, asupaya ri ngayo-ngayo ngena domo ria kajadia vesihi ranga. (TOPANJAYO-NJAYO)